پژوهشگران از تاثیر مصرف نمک روی عملکرد سلول‌های ایمنی می‌گویند