پژوهشگرها برای اولین بار، مومیایی یک زن باردار را کشف کردند | زومیت