عاملی: در سواد هوشمند همواره باید به اهداف متعالی و ارزش‌های اسلامی توجه کرد