پهنه‌های علم و فناوری جایگزین مناطق ویژه علم و فناوری می‌شود