مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر افتتاح شد