انتخاب ۳۲ گیاه برای تولید داروهای گیاهی در دانشگاه آزاد