بیش از ۱۰ هزار همکاری با متخصصان ایرانی خارج از کشور ثبت شد