اکثر متخصصان ایرانی مقیم خارج تمایل به بازگشت دارند