خورشید گرفتگی قابل رصد در ایران ۶سال دیگر رخ می دهد