تعریف پروژه‌های علمی بین متخصصان ایرانی خارج از کشور و دانشگاهها