فقط بخش کوچکی از DNA ما به طور خاص مربوط به انسان مدرن است | زومیت