بزرگترین ستاره دنباله دار شناخته شده وارد منظومه شمسی می‌شود