توانایی جدید هوش مصنوعی برای تصور چیزهایی که تاکنون ندیده است | زومیت