تکمیل ماهواره‌های «ظفر» و «پارس یک» تا پایان امسال