پژوهشگران گونه جدید سوسک را به نام گرتا تونبرگ نامگذاری کردند