عالم هستی با سرعتی فراتر از حد انتظار در حال گسترش است