امی: واریز تنها 150 میلیون تومان برای پروژه بین المللی شدن پژوهشگاه هوافضا