تاکید وزیر بهداشت بر اعتباربخشی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی