«خودران‌»های‌ آینده از سلامت مسافر به پزشک اطلاع می‌دهند