مونارک؛ پروانه‌ای که برای خوردن سم تکامل یافته است