کشورهای همجوار دریای سرخ رزمایش مشترک برگزار کردند