ارائه سامانه‌ای برای جذب یون‌ها از طریق فناوری نانو