بررسی ژنتیکی یک خانواده مبتلا به کلیه پرکیست توسط محققان کشور