دانشمندان برای تکمیل دیتابیس مدفوع از مردم سراسر دنیا درخواست مشارکت کردند