این ربات دو پا با تقلید از انسان تعادلش را حین دویدن حفظ می‌کند [تماشا کنید]