سرپرست «پژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک و زیست فناوری» منصوب شد