فرهنگ استخدامی باعث نابودی اعتماد به نفس در جامعه خواهد شد