موافقت با تاسیس ۱۰ مرکز تحقیقاتی و ۳ پژوهشکده علوم پزشکی