فعال کردن سلول‌های لوزالمعده برای تولید انسولین ممکن شد