تحقق افق ۱۴۰۴ با زیست بوم فناوری و نوآوری ممکن است/ خدمات دانش بنیان سه برابر می شود