دانشمند مورد اشاره رهبری چه کسی بود؛ از تولد «رویان» تا رویش سلولهای بنیادی جنینی