ماموریت ویژه دانشگاه های علوم پزشکی برای ارائه راهکار حل مشکل/ افزایش اثرگذاری طرح های تحقیقاتی