زمینه مشارکت نخبگان را در مراکز تحقیقاتی فراهم کنیم/ لزوم ایجاد تغییرات ساختاری در پژوهش و فناوری