توسعه زیست‌بوم‌های فناوری در مدیریت شهری اصفهان در دستور کار است