مسابقه عکاسی ویژه گذر عطارد از مقابل خورشید برگزار می‌شود