دویدن به هر میزانی احتمال مرگ زودرس را تا ۲۰ درصد کاهش می دهد