همکاری مشترک 2 نهاد در تامین بودجه 31 پروژه فناورانه ملی