یادداشت| اتکا به دانش جوانان؛ کلید رهایی از وابستگی