فارس من| شبکه ملی اطلاعات؛ طرحی که در تحقق همچنان ناکام مانده است