استفاده از تلسکوپ جیمز وب برای مطالعه درباره منظومه شمسی