برگزیده یازدهمین جایزه «دکتر مسعود علیمحمدی» معرفی شد