مورتی؛ رباتی چهارپا که می‌تواند پس از یک ساعت، راه‌رفتن را «یاد بگیرد» | زومیت