اتفاقی نادر در هند؛ پسربچه ۸ ساله مار سمی کبرا را با گازگرفتن تلف کرد | زومیت