شناسایی اولین نشانه‌های انقراض دسته جمعی در زمین در یک فسیل