ترویج علم در جامعه نیازمند بازنگری در روابط و ساختارها است