ابداع دارویی برای مقابله با عفونت ناشی از پیوند کبد