انتقاد رئیس کشمیر پاکستان از اظهارات "محتاطانه" گوترش