طهماسبی: سخنان مقام معظم رهبری محور و زمینه ساز پیشرفت علمی است