کلمه برگزیده سال 2019 به لطف گرتا تونبرگ؛ راه‌پیمایی اقلیمی