تست اثر انگشت برای کشف استفاده از هروئین حتی بعد از شستن دست